Kurzy     Výuka     Blog

O mně     Kontakt

Základy francouzštiny

Základy francouzštiny

Francouzština, jeden z nejromantičtějších a nejrozšířenějších jazyků světa, láká svým zvukem, elegancí a kulturním přesahem. Ať už sníte o procházkách po ulicích Paříže, chutných sýrech a vínech z francouzských vinic, nebo o prozkoumávání bohatého kulturního dědictví, ovládnutí základů francouzštiny vám otevře dveře nejen do této fascinující a inspirativní země, ale i mnoha dalších, kde se hovoří francouzsky.

Úvod k základům francouzštiny

Učení se francouzštiny není jen osvojování si nového jazyka, ale také otevírání se novým kulturám a možnostem. Francouzština je oficiálním jazykem ve Francii a dalších frankofonních zemích, které se rozkládají na různých kontinentech. Jako druhý nejvíce vyučovaný cizí jazyk po angličtině je francouzština neocenitelnou dovedností pro mezinárodní komunikaci, cestování, obchod a práci v různých oborech.

Učení se základů francouzštiny pro vás tedy může být začátkem dlouhé, ale úžasné cesty. Francouzština není jen jazyk, ale také okno do bohaté kultury a tradic francouzského národa. Od romantické Paříže až po slunné pláže Francouzské Riviéry, je tato země známá svou kuchyní, módou, filmem a literaturou. 

Základy francouzštiny a výslovnost

Francouzská abeceda se skládá z 26 písmen, podobně jako čeština. Nicméně výslovnost francouzských písmen se od češtiny značně liší v mnoha aspektech. Je důležité se seznámit s těmito rozdíly, abyste mohli správně vyslovovat jednotlivá francouzská slova, fráze a věty.

Písmena

Výslovnost je ve francouzštině často velmi odlišná od toho, jak jsou písmena zapsána, a mnohou písmen se nevyslovuje vůbec. Například, písmeno „e“ se často vyslovuje jako [ə], což je tzv. středová nezaokrouhlená samohláska podobná neurčitému členu „a“ v angličtině. Francouzské „r“ se vyslovuje vibrací měkkého patra na zadní části hltanu. Výslovnost souhlásek i samohlásek se řídí přesně danými pravidly, které je nezbytné se naučit pro správnou výslovnost.

Přízvuk

Dalším důležitým prvkem výslovnosti je přízvuk. Ve francouzštině se přízvuk obvykle nachází na poslední slabice v slově. Všechny ostatní slabiky ve slově nebo frázi jsou ve francouzštině nepřízvučné. Z fonetického hlediska a pro srovnání francouzštiny s jinými jazyky můžeme říci, že francouzština je jazyk s pevným přízvukem. 

Vázání a navazování

Ve francouzštině je běžné vázání a navazování slov, což znamená, že konec jednoho slova je spojen se začátkem následujícího slova. Toto vázání pomáhá udržovat plynulost v řeči a vyhnout se přerušování mezi slovy. Tento aspekt dává francouzštině její melodičnost.

Jedním z příkladů je spojení určitého členu „le“ nebo „la“ s následujícím slovem. Pokud slovo začíná samohláskou nebo hláskou „h“, člen „le“ se změní na „l'“ a připojí se k následujícímu slovu. Například „l’arbre“ (strom) se ve skutečnosti vyslovuje jako [lárbr], kde „le“ je vázáno na „arbre“. Podobně „l’école“ (škola) se vyslovuje jako [lekol].

Melodie a rytmus

Pamatujte si, že se naučit francouzskou výslovnost není jen o správném vyslovení jednotlivých slov, ale také o zachycení melodie a rytmu jazyka. S časem a praxí budete schopni rozvíjet svou vlastní francouzskou výslovnostní dovednost a budete se cítit pohodlněji při mluvení ve francouzštině.

Základy francouzštiny a gramatika

Francouzská gramatika je základním stavebním prvkem při studiu francouzštiny. Přestože může být gramatika občas složitá a plná výjimek, pochopení jejích základů je nezbytné pro správné porozumění a používání francouzského jazyka. Zde je přehled několika klíčových aspektů francouzské gramatiky:

Podstatná jména

Podstatná jména (noms): Francouzská podstatná jména mají rod (mužský nebo ženský) a číslo (jednotné nebo množné). Jednotnému mužskému podstatnému jménu se přidává člen určitý (le) nebo neurčitý „un“, zatímco jednotlivé ženské podstatné jméno začíná členem určitým (la) nebo neurčitým „une“.

Přídavná jména

Přídavná jména (adjectifs): Přídavná jména se přizpůsobují podstatným jménům podle jejich rodu a čísla. Při použití přídavného jména s neurčitým členem se přizpůsobuje pouze mužskému rodu (např. „un homme génial“ – geniální muž). Typicky stojí za podstatným jménem. Pouze hodnotící přídavná jména stojí před ním („un beau chien“ – krásný pes).

Zájmena

Zájmena (pronoms): Francouzská zájmena slouží k odkazování na osoby, věci, místa apod. Existují různé typy zájmen, včetně osobních, přivlastňovacích, ukazovacích a zájmen zvratných.

Slovesa

Slovesa (verbes): Francouzská slovesa se časování podle osob (já, ty, on/ona/ono, my, vy, oni/ony/ona). Existuje mnoho časů, jako je přítomný čas, minulý čas, budoucí čas, podmiňovací způsob a další. Slovesa také vyžadují správné použití předložek a pomocných sloves.

Francouzština má například způsobová slovesa, která se používají k vyjádření schopnosti, povinnosti, možnosti a dalších modálních významů. Mezi nejčastěji používaná způsobová slovesa patří „pouvoir“ (moci), „vouloir“ (chtít), „devoir“ (muset) a „savoir“ (vědět).

Předložky

Předložky (prépositions): Předložky určují vztah mezi slovy ve větě. Mohou vyjadřovat polohu, směr, čas, příčinu nebo jiné vztahy. Správné použití předložek je důležité pro správnou gramatickou strukturu věty.

Slovosled

Slovosled (ordre des mots): Francouzská věta má obvykle pořadí podmět-přísudek-předmět (SVO). Existují však určité výjimky, například při použití otázek nebo záporných vět.

Tyto základní aspekty francouzské gramatiky by vám měly poskytnout solidní základ pro porozumění a používání jazyka. Je však důležité si uvědomit, že francouzská gramatika má mnoho dalších pravidel a nuancí, které je třeba studovat a praktikovat. 

Základy francouzštiny: slovíčka a fráze

Představení se:

 • Dobrý den! Jmenuji se [Vaše jméno]. – Bonjour! Je m’appelle [Vaše jméno].
 • Rád(a) vás poznávám. – Ravi de vous rencontrer.
 • Jsem z [vaše země]. – Je viens de [vaše země].
 • Jak se máte? – Comment allez-vous ?
 • Jak se jmenujete? – Comment vous vous appelez ?
 • Odkud jste? – D’où venez-vous ?
 • Kolik je vám let? Quel âge avez-vous ?
 • Mluvíte anglicky/francouzsky? Parlez-vous anglais/français ?
 • Jsem turista/cestovatel. –  Je suis un touriste/voyageur.

Cestování:

 • Hotel: Hôtel
 • Restaurace: Restaurant
 • Letiště: Aéroport
 • Nádraží: Gare
 • Bankomat: Distributeur automatique de billets
 • Mapa: Carte
 • Kde je nejbližší letiště/nádraží? – Où se trouve l’aéroport/la gare la plus proche ?
 • Jak se dostanu do [název místa]? – Pour aller à [název místa] ?
 • Můžete mi pomoci, prosím? Pouvez-vous m’aider, s’il vous plaît ?
 • Potřebuji jízdenku do [název místa]. –  • J’ai besoin d’un billet pour [název místa].
 • Kolik to stojí? – Combien ça coûte ?
 • Kde je hotel/ubytování? – Où se trouve l’hôtel / l’hébergement ?
 • Kde je nejbližší bankomat? – Où se trouve le guichet automatique le plus proche ?
 • Můžete mi ukázat cestu na mapě? – Pouvez-vous m’indiquer le chemin sur la carte ?
 • Můžete mi doporučit nějakou restauraci? – Pouvez-vous recommander un restaurant ?

Běžná komunikace:

 • Promiňte, nemluvím moc francouzsky. – Désolé, je ne parle pas français beaucoup.
 • Můžete prosím mluvit pomaleji? – Pouvez-vous parler plus lentement ?
 • Nerozumím. – Je ne comprends pas.
 • Mohl(a) byste mi to vysvětlit? – Pourriez-vous m’expliquer ?
 • Co jste řekl(a)? – Qu’est-ce que vous avez dit ?
 • Můžete mi prosím pomoci? – Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît?
 • Děkuji. – Merci.
 • Ano. – Oui.
 • Ne. – Non.
 • Prosím. – S’il vous plaît.
 • Dobrý den. – Bonjour
 • Promiňte. – Excusez-moi.
 • Mluvíte anglicky? – Parlez-vous anglais?
 • Rozumím. – Je comprends.
 • Nerozumím – Je ne comprends pas.
 • Kde je? – Où est ?
 • Jak se jmenujete? – Comment vous appelez-vous?
 • Kolik to stojí? – Combien ça coûte?

Doufám, že vám tyto fráze a slovní zásoba pomohou při představování se, cestování a běžné komunikaci ve francouzštině. Chcete se začít učit francouzsky od základů a osvojit si správnou výslovnost? Přihlaste se ke mně do kurzu nebo mi napište, pokud máte zájem o soukromou výuku online.